25 Juli 2009/25 July 2009

LEGO houdt terugroepactie van Remote Controls in verband met kans op brandwonden
Enfield (Verenigde Staten) - LEGO Systems werkt samen met de US Consumer Product Safety Commission om vrijwillig de 8879 Power Functions IR Speed Remote Control terug te roepen, welke het risico geeft op thermische brandwonden bij gebruikers, als gevolg van oververhitting van de batterijen. De remote control units zijn apart verkocht als (nummer 8879) of verkocht in de Emerald Night Trein set (nummer K10194) en Power Functions set (nummer K8882).

1.618 units van de remote control units zijn tussen 8 april 2009 en 6 mei 2009 verkocht in de V.S. en Canada. LEGO Systems heeft 4 meldingen gekregen van verhitte remote control units nadat de batterijen waren geplaatst. Er hebben zich geen ongelukken voorgedaan en er is niemand gewond geraakt. 

Deze afstandsbedieningen werden alleen direct aan de consument verkocht door http://shop.lego.com of via de LEGO Shop at Home catalogus en werden niet verkocht bij de speelgoedketens. Alle consumenten die het artikel hebben gekocht wordt verzocht om onmiddellijk te stoppen het apparaat the gebruiken en na te gaan of hun apparaat onderdeel is van deze product recall. Kopers zullen door LEGO Systems op de hoogte worden gesteld van informatie hoe ze kunnen nagaan of hun IR remote control unit onderdeel is van deze terugroepactie en hoe een vervangend model te verkrijgen, of ze kunnen hieronder de informatie opzoeken:

LEGO Systems, inc. 8879 Power Function IR Speed Remote Control Product veiligheids terugroepactie – Veel gestelde vragen voor de website

Waarom wordt dit product teruggeroepen?

Artikelnummer 8879, los verkocht, of als onderdeel van set K10194 Emerald Night Trein en K8882 Power Functions, word vrijwillige teruggeroepen omdat sommige afstandsbedieningen brandwonden zouden kunnen veroorzaken door oververhitting van de batterijen. 

Wanneer werd dit product verkocht en waar was het verkrijgbaar?

De afstandsbediening werd verkocht tussen 8 april 2009 en 6 mei 2009. Het was alleen verkrijgbaar via http://shop.LEGO.com en de LEGO Shop at Home catalogus in de V.S. en Canada. 1.618 stuks werden verkocht.

Hoe kan ik zien dat ik dit product in huis heb?

LEGO Systems heeft uitgevonden dat sommige afstandsbedieningen niet goed werken. Als uw afstandsbediening een van de defecte modellen is wordt het heet gedurende de eerste 5 à 10minuten van gebruik. Als u gedurende deze tijd geen opwarming van het apparaat waarneemt, nadat u de batterijen heeft geïnstalleerd, is uw apparaat geen onderdeel van deze terugroepactie. Als uw afstandsbediening wel warm wordt over oververhit, neem dan a.u.b. contact op met LEGO Systems om een vervangend model aan te vragen. 

Hoe ontvang ik een vervangend model?

Als uw product voldoet aan de beschrijving en foto's van de teruggeroepen afstandsbediening, en u heeft oververhitting waargenomen, neem dan contact op met LEGO Systems via 1-800-718-1858 van maandag-vrijdag 08.00 - 22.00 Europese Tijd en Zaterdag-Zondag 10.00 i 18.00 uur voor instructies over hoe u uw defecte afstandsbediening terug kunt sturen en hoe u een vervangend exemplaar kunt ontvangen.

Moet ik de afstandsbediening terugsturen?

De afstandsbediening hoeft alleen maar terug gestuurd te worden als u oververhitting heeft waargenomen. Volg dan a.u.b. de instructies hierboven.

I woon in Canada. Hoe moet ik te werk gaan?

Volg de instructies zoals hierboven beschreven. 

Hoe snel ontvang ik de vervangende afstandbediening?

We zullen de nieuwe afstandsbedieningen eind augustus versturen.

Als ik de afstandbediening als onderdeel van de Emerald Night Trein of als onderdeel van de Power Functions Set heb gekocht, moet ik dan de hele set terug sturen?

Nee, de andere componenten in beide verpakkingen zijn geen onderdeel van deze terugroepactie. Ze zijn veilig te gebruiken. LEGO Systems zal alleen de afstandsbedieningen van die sets vervangen.

Ik heb een LEGO MINDSTORMS Set. Zijn de sensors en andere elektronica in die set veilig?

Ja, deze onderdelen zijn geen onderdeel van deze terugroepactie.

Ik heb een TECHNIC/Creator/RC Car Set gekocht met het LEGO Power Function System. Is deze veilig?

Ja, deze sets zijn geen onderdeel van deze terugroepactie.


Informatie welke gevonden kan worden op de website van de US Consumer Product Safety Commission:

LEGO Systems kondigt terugroepactie aan van Remote Controls in verband met kans op brandwonden

De volgende terugroepactie is vrijwillig doorgegeven aan de CPSC. Consumenten moeten onmiddellijk stoppen dit product te gebruiken, tenzij anders is aangegeven.

Naam van het Product: Power Functions IR Remote Controls

Aantal: Ongeveer 1.600

Fabrikant: LEGO Systems Inc., of Enfield, Conn.

Gevaar: De batterijen in de afstandsbediening kunnen oververhitten, wat brandwonden kan veroorzaken.

Incidenten/Verwondingen: LEGO Systems Inc. heeft vier meldingen van oververhitte batterijen gekregen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Omschrijving: Deze terugroepactie is van toepassing op de Power Functions IR Speed remote controls welke los zijn verkocht en als onderdeel van de Emerald Night Train set (nummer K10194) en Power Functions set (nummer K8882). De grijze plastic afstandsbedieningen hebben twee grote oranje knoppen en het woord LEGO op de voorkant.

Verkocht via: LEGO catalogus en online via LEGO.com van april 2009 tot mei 2009 voor ongeveer $13.

Gemaakt in: China

Oplossing: Consumenten moeten onmiddellijk stoppen het apparaat te gebruiken en contact opnemen met LEGO Systems Inc. om er achter te komen of hun product vervangen dient te worden. Consumenten met defecte afstandsbedieningen krijgen een vervangend exemplaar. LEGO Systems Inc. neemt zelf ook contact op met consumenten die het product hebben gekocht.

Consumenten Contact: Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met LEGO Systems Inc. via (800) 718-1858 tussen 08.00 en 22.00 uur op maandag tot vrijdag en van 10.00 - 18.00 uur op zaterdag en zondag, of bezoek de website www.LEGO.com. CPSC zou graag meldingen ontvangen als mensen verwondingen hebben opgelopen welke direct in verband kunnen worden gebracht met dit product. Vertel ons er a.u.b. over via https://www.cpsc.gov/cgibin/incident.aspx.

Power Functions IR Speed Remote Control recalled from U.S. and Canadian Markets
LEGO Systems is working with the US Consumer Product Safety Commission to voluntarily recall the 8879 Power Functions IR Speed Remote Control which poses a thermal burn hazard to users if the batteries inside overheat. The remote control units were sold separately (item 8879) or sold in the Emerald Night Train kit (item K10194) and Power Functions kit (item K8882).

1,618 units of the remote control units were sold in the U.S. and Canada between April 8, 2009 and May 6, 2009. LEGO Systems has received 4 reports of the remote control heating up after batteries were inserted. No injuries have occurred.

These remotes were only sold directly to consumers through http://shop.lego.com or the LEGO Shop at Home catalog and were not sold at any retail outlets. All consumers who have purchased this item are being asked to immediately stop using the remote control unit and to check to see if their unit is part of the recall. Purchasers will be contacted directly by LEGO Systems with information on how to determine if their IR remote control unit is part of the recall and how to receive a replacement remote, or they can access this information here:

LEGO Systems, inc. 8879 Power Function IR Speed Remote Control Product Safety Recall – Frequently Asked Questions for Website

Why is this product being recalled?

Item 8879, sold separately, or as part of K10194 Emerald Night Train and K8882 Power Functions, is being voluntarily recalled because some of the remote control units can pose a thermal burn hazard to users if the batteries inside overheat.

When was this product sold? And where was it available?

The remote control unit was sold between April 8, 2009 and May 6, 2009 and was only available directly through http://shop.LEGO.com and the LEGO Shop at Home catalog in the U.S. and Canada. 1,618 units were sold.

How do I verify that I have this product in my home?

LEGO Systems has found that some of the remote control units are not performing correctly. If your remote control unit is one of those affected, it becomes hot to the touch in the first 5 to 10 minutes of initial operation. If you did not experience this situation when you first loaded batteries into the remote control unit, your unit is not part of this recall. If your remote control did or does overheat, then please contact LEGO Systems for a replacement remote control.

How do I obtain a replacement remote control unit?

If your product matches the description and photos of the recalled remote control unit, and you have experienced overheating of the batteries, contact LEGO Systems at 1-800-718-1858 Monday-Friday 8am-10pm ET and Saturday-Sunday 10pm-6pm ET for instructions on how to return your defective remote control unit and obtain a replacement.

Should I send you the remote control?

The remote control unit needs to be returned only if you experience overheating of the batteries upon initial use of the remote control unit. Please follow the instructions above.

I live in Canada. How should I proceed?

Follow the directions above.

How quickly will I receive my new remote control?

We will ship the new remote control unit to you by early August.

If I purchased the remote with the Emerald Night Train or as part of the Power Functions Package is the whole set being recalled?

No, the other components in both packages are not part of this voluntary recall. They are all safe to use. LEGO Systems will only replace the remote control unit from those sets containing additional parts.

I have a LEGO MINDSTORMS Set. Are the sensors and electronics in that set safe?

Yes, they are not part of the voluntary recall.

I purchased a TECHNIC/Creator/RC Car Set with the LEGO Power Function System. Is this safe?

Yes, they are not part of the voluntary recall.


Information that is on the website of the US Consumer Product Safety Commission:

LEGO Systems Announces Recall of Remote Controls Due to Burn Hazard

The following product safety recall was voluntarily conducted by the firm in cooperation with the CPSC. Consumers should stop using the product immediately unless otherwise instructed.

Name of Product: Power Functions IR Remote Controls

Units: About 1,600

Manufacturer: LEGO Systems Inc., of Enfield, Conn.

Hazard: The batteries in the remote controls can overheat, posing a burn hazard to consumers.

Incidents/Injuries: LEGO Systems Inc. has received four reports of batteries overheating. No injuries have been reported.

Description: This recall involves Power Functions IR Speed remote controls sold separately and as a part of the Emerald Night Train kit (Item K10194) and Power Functions kit (Item K8882).

The gray plastic remote controls have two large orange dials and the word LEGO printed on the front.

Sold through: LEGO catalogs and online at LEGO.com from April 2009 through May 2009 for about $13.

Manufactured in: China

Remedy: Consumers should immediately stop using the recalled remote controls, and contact LEGO Systems Inc. to determine if their unit needs to be replaced. Consumers with defective remote controls will receive a replacement product. LEGO Systems Inc. is directly contacting consumers who purchased this product.

Consumer Contact: For additional information, contact LEGO Systems Inc. at (800) 718-1858 between 8 a.m. and 10 p.m. ET Monday through Friday, 10 a.m. and 6 p.m. ET Saturday and Sunday, or visit the firm’s Web site at www.LEGO.com. CPSC is still interested in receiving incident or injury reports that are either directly related to this product recall or involve a different hazard with the same product. Please tell us about it by visiting https://www.cpsc.gov/cgibin/incident.aspx.

The U.S. Consumer Product Safety Commission is charged with protecting the public from unreasonable risks of serious injury or death from thousands of types of consumer products under the agency's jurisdiction. The CPSC is committed to protecting consumers and families from products that pose a fire, electrical, chemical, or mechanical hazard. The CPSC's work to ensure the safety of consumer products - such as toys, cribs, power tools, cigarette lighters, and household chemicals - contributed significantly to the decline in the rate of deaths and injuries associated with consumer products over the past 30 years. To report a dangerous product or a product-related injury, call CPSC's Hotline at (800) 638-2772 or CPSC's teletypewriter at (800) 638-8270. To join a CPSC e-mail subscription list, please go to https://www.cpsc.gov/cpsclist.aspx.